2

 
 
 

 

 

45

   
  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

   
   
 

 


 
2 บทสรุปผู้บริหาร 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
         วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 4 สาขา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ  บริหารงานโดยอาจารย์ณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ   จบการศึกษาสายอาชีวศึกษา และศึกษาต่อปริญญาตรีการบัญชี และปริญญาตรีกฎหมาย  ปริญญาโท   วุฒิการศึกษาภาคพิเศษสำหรับผู้บริหาร  วิทยาลัยการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหิดล   สถานที่ตั้ง : -
                         อำเภอคง   ตั้งอยู่เลขที่ 189/3-5    ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260  โทรศัพท์ 0-4446-9338-41  โทรสาร 0-4446-9341  E-Mail : Khong044gmail.com  , Web site : // www.rakthaikhong.ac.th  คลื่นวิทยุวิทยาลัย FM 88.5 MHz
                        อำเภอละหานทราย  ตั้งอยู่เลขที่ 149/2  หมู่ที่  ตำบลละหานทราย  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์  0-4464-9327  โทรสาร 0-4464-9327  ,  E-Mail : Lahansai2010gmail.com , คลื่นวิทยุโรงเรียน FM 107.25 MHz
                      อำเภอพุทไธสง  ตั้งอยู่เลขที่ 136  หมู่ที่ 5 ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ 0-446-5645    โทรสาร  0-446-5645 ,  Web site : // www.rtechinter.com
                      อำเภอสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 20  ตำบลสระคู่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 Web site : // www.rakthaisuwannaphum.ac.th
         ดำเนินการผลิตนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส. )   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์  สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   และประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขางานบัญชี  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
       วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 4 สาขา    มีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม  

 วิสัยทัศน์
                         วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 4 สาขา  มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้การมีส่วนร่วมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเองและเป็นผู้มีหลักธรรมโดยใช้สติปัญญา  และความยุติธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบสังคม ทั้งในด้าน   จริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคม  และมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และยืดหยุ่นเพื่อผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 
 
พันธกิจ
                1. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี    ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และยืดหยุ่น โดยร่วมมือกับ
                    หน่วยงาน  สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น
                2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษา และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
                3. เพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร
                4. ทำวิจัย และพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี
                5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และบริการ
 
เป้าหมาย

                   เป้าหมายสภาพความสำเร็จที่คาดหวังในการดำเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้านปีการศึกษา ได้สรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมุ่งเน้นในเรื่อง นวัตกรรม และการวิจัย ดังนี้
                     1. ด้านมาตรฐานผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ
                      2. ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
                     3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ และศีลธรรม 5 ข้อ
                     4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม
                     5. ด้านนวัตกรรม และการวิจัย
                     6. ด้านภาวะผู้นำ และการจัดการโดยยึดหลักธรรมในการใช้สติปัญญา ความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่งกัน
                       และกันรวมทั้งไม่เอาเปรียบสังคม  โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีมบริหารร่วมกัน