4
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ "ความสำเร็จด้วยหลักธรรม โดยใช้สติปัญญา ความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบสังคม ผลิตช่างฝีมือเยี่ยม ก้าวล้ำเทคโนโลยี คิดใหม่ ทันสมัย จบแล้วมีงานทำ "

 
 
2
ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์
ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย/ประธานกรรมการ
2
นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ
ผู้จัดการวิทยาลัย/ผู้รับใบอนุญาต4สาขา
2
นายชาญศิลป์   วิจิตรัตนศาสตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
2
นายสิทธิพร อรุณชัย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
3
นายกฤษดา ตุละวภาค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย
10
ห้องแสดงภาพ
 
 
 

 

1ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ1

                ประวัติของสถานศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2548 ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนที่ ศก.4/2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2548 ลงนามโดย นายประวัติ ถีถะแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525จัดตั้งโรงเรียนบนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๑๐๕๐ ที่ดินระวาง ๕๗๔๐/๗๒๒๔ เลขที่ดิน ๓ หน้าสำรวจ ๕๖๖๙ ณ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่๒๐ ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บนถนนสาย สุวรรณภูมิ – ยโสธร กิโลเมตรที่ ๑.๓๘๐.๕๐ – ๑.๔๒๔.๐๐. เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548 เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 สาขา วิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขายานยนต์ 25 มีนาคม 2548ขออนุญาตสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้
อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น จำนวน ๒ หลัง
อาคารประกอบโรงฝึกงานพื้นฐาน จำนวน ๑ หลัง
อาคารประกอบโรงฝึกงานช่าง จำนวน ๑ หลัง
อาคารประกอบหอประชุม จำนวน ๑ หลัง
อาคารประกอบโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง
อาคารประกอบห้องสุขา จำนวน ๒ หลัง
ลานกีฬาเอนกประสงค์
บ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง ๖ห้อง
หอส่งน้ำประปา ๑ ที่
ห้องน้ำ ๒ หลัง

               นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล เป็นผู้จัดการโรงเรียนนายสุเทพ ดวงประภาเป็นครูใหญ่วันที่3กรกฎาคม2550 นายหงสรถ สมอาษา รักษาการแทน วันที่19 กรกฎาคม2550โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จำกัดโดยผู้รับใบอนุญาต แต่งตั้งให้ นายพุ่ง จันทร์เจริญ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ ศก.3/2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2550ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป และเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จัดเป็นสถานศึกษา ดูแลและรับผิดชอบนักศึกษา มีความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถให้ความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ ต่อชุมชนเมื่อสำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรสามารถไปประกอบอาชีพได้ และมีความรู้ขั้นพื้นฐาน สามารถไปศึกษาต่อในระดับสูงได้ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ มีหน้าที่จัดการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ได้กำหนดแผนนโยบาย บริการจัดการเรียนการสอนคือ จัดการศึกษาหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติได้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ในด้านอุตสาหกรรม และพานิชยกรรมจัดการฝึกอบรมระยะสั้นวิเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ ฝึกอบรมนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ให้บริการชุมชนและหน่วยงานอื่น รับงานการค้าที่เหมาะสมการการเรียนการสอนประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาออกฝึกงาน และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ได้เข้าดูแลบริหารจัดการ สาขาสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงปัจจุบัน บริหารงานโดยอาจารย์ณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ ผู้จัดการ/ผู้บริหาร จำนวน 4 สาขา

ทีมคณะผู้บริหารวิทยาลัย  4 สาขา

อาจารย์ณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ ผู้จัดการ/ผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 4 สาขา
อาจารย์วัลลภ จิตไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง
อาจารย์สวาย โรจนวัน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย
อาจารย์ปรัชญา โพธิขำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง
นายชาญศิลป์ วิจิตรรัตนศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ

บุคคล คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการและนักเรียน/นักศึกษา ปีพุทธศักราช 2555

ลำดับ
สาขา
ปวช.
ปวส.
รวม
ผอ.
รอง ผอ.
ผช.ผอ.
คณาจารย์
รวม
ธุรการ
นักการ
รวม
1
คง
488
409
897
1
1
1
25
28
3
4
35
2
พุทไธสง
696
188
884
1
1
1
29
32
2
4
38
3
ละหานทราย
329
195
524
1
-
2
21
24
2
4
30
4
สุวรรณภูมิ
277
51
328
1
1
1
18
21
1
3
25
 
รวม
1,790
843
2,633
4
 
3
 
5
93
105
8
15
128

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ตั้งบริเวณโรงเรียน

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสุวรรณภูมิ ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ 043-580097 E-mail suwannphum043@gmail.com